Opiniowanie połączeń nieruchomości z drogami stanowiącymi własność Gminy Tczew

Wymagane dokumenty:

Dla opiniowania lokalizacji zjazdów:
a) Wniosek
b) Mapa z zaznaczoną lokalizacją zjazdu – 2 egz.
Dla opiniowania projektu budowlanego zjazdu
a) Wniosek
b) Dokumentacja projektowa – 2 egz.
c) Dla dróg publicznych – gminnych – decyzja na lokalizację zjazdu powinna zostać zamieszczona w dokumentacji projektowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Gminy Tczew, Tczew ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

14 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku

Podstawa prawna:

- art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji na lokalizację zjazdu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tczewie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Uzgadnianie połączeń nieruchomości z drogami publicznymi (gminnymi) przebiega dwuetapowo w pierwszej kolejności należy dokonać uzgodnienia lokalizacji zjazdu (uzgodnienie w formie decyzji administracyjnej) a następnie projektu budowlanego zjazdu. Uzgadnianie połączeń nieruchomości z drogami stanowiącymi własność Gminy Tczew (drogi niepubliczne) następuje jednoetapowo na podstawie projektu budowlanego zjazdu.

Kategorie