Wniosek o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:

1) Prowadzenia robót w pasie drogowym
2) Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
3) Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
4) Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Gminy Tczew, Tczew ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Opłata skarbowa nie jest pobierana. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego wskazane zostały w pkt. VII ( Inne Informacje)

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od momentu złożenia wniosku

Podstawa prawna:

- art. 39 ust. 3, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481);
- Uchwała Rady Gminy Tczew Nr XXVII/442/2005 z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 143, poz. 3402);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z zmianami)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tczewie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje:

1) Prowadzenie robót w pasie drogowym (za 1 m2 powierzchni /dzień)
-zajęcie pasa drogowego jezdni do 50 % jej szerokości wynosi 4,00 zł.,
-zajęcie pasa drogowego jezdni powyżej 50% jej szerokości wynosi 6,00 zł.,
-zajęcie chodnika wynosi 3,00zł.,
-zajęcie pasa drogowego drogi o nawierzchni gruntowej wynosi 2,00zł.,
-zajęcie pobocza wynosi 2,00 zł.,
Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień
2) Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania i ruchu drogowego (za 1 m2 powierzchni /rok)
· poza obszarem zabudowanym – 50,00 zł.
· w obszarze zabudowanym – 100,00 zł.
· na drogowym obiekcie inżynieryjnym – 150,00 zł.
Zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest jako zajęcie 1m2 pasa drogowego. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3) Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania i ruchu drogowego (za 1 m2 powierzchni /dzień):
· obiekt handlowy lub usługowy w terenie zabudowanym 0,20 zł.
· inne obiekty 0,20 zł.
· wydzielone miejsca parkingowe, kopert i inne 0,20 zł.
· reklamy 1,20 zł.
· każdy rozpoczęty m2 reklamy 1,20 zł.
4) Zajęcie pasa drogowego prawach wyłączności (za 1 m2 powierzchni /dzień)
-zajęcie pasa drogowego jezdni do 50 % jej szerokości wynosi 4,00 zł.,
-zajęcie pasa drogowego jezdni powyżej 50% jej szerokości wynosi 6,00 zł.,
-zajęcie chodnika wynosi 3,00zł.,
-zajęcie pasa drogowego drogi o nawierzchni gruntowej wynosi 2,00zł.,
-zajęcie pobocza wynosi 2,00 zł.,
Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień
Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy wnosić na konto Urzędu Gminy Tczew w Tczewie ul. Lecha 12, Bank Spółdzielczy o/Tczew nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148.

Formularze i załączniki

Kategorie