ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl - WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Tczew urzad@gminatczew. pl WYŁĄCZNIE osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :
1 FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz od wzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :
- w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności, - w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

 • dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ORYGINAŁ TEGO DOKUMENTU PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO
Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie – pok 4 (parter).
Czynne: w poniedziałki, wtorki,czwartki od 7.30 do 15.30
w środy od 7.30 do 17.00
w piątki od 7.30 do 14.00

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

WNIOSEK SKŁADA

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 •  rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu
wydającego,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, do którego został przesłany wniosek.
Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie :https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty jestgotowy
Dowód odbiera :

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
 • rodzic / opiekun prawny / kurator - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie

ubezwłasnowolnionej (osoba powyżej 5 roku życia, której dowód dotyczy musi być obecna
przy odbiorze dowodu),

 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia).

Osoba odbierająca dowód przedkłada :

 • dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub

        dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo  polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego ),

 • jeśli były wymagane i załączono do elektronicznego wniosku oryginały dokumentów o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą, zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej.

 

 

Termin załatwienia sprawy wydania dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127 poz. 721 ze zm.),
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 ),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. nr 1182 ze zm.).
Tryb odwoławczy:

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do
wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r, o dowodach osobistych (Dz.U.2010 nr 167 poz 1131 z późn. zm.) lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy. Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO
Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłosić na elektronicznym formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego korzystając ze strony epuap.gov.pl tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Uszkodzony dowód osobisty należy przekazać do właściwego urzędu osobiście lub pocztą. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na ŻĄDANIE, NIEODPŁATNIE.
Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.
POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty,
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Kategorie