UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców , rejestru  zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru pesel,
- dowód potwierdzenia wpłaty,
- wskazanie interesu prawnego do pozyskania danych,
- uwiarygodnienie interesu faktycznego,

Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie – pok. 4 (parter)

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 – 15.30

środa 7.30 – 17.00

piątek 7.30 – 14.00

Opłaty:

-  w  przypadku pełnomocnictwa 17zł  na rachunek  Banku Spółdzielczego  w Tczewie
Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją  „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo” (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)      
- Opłata administracyjna:  
- opłata wynosi 31zł  za udostępnienie danych jednostkowych - na rachunek bankowy:   
  Bank Spółdzielczy w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148

Termin i sposób załatwienia:

7 dni

Podstawa prawna:

 .   Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2016r. poz.836)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. poz.248 )

Tryb odwoławczy:

- Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się za pośrednictwem Poczty lub w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu Gminy lub w pok. Nr 4 na parterze  – biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Inne informacje:

Dane z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL udostępnia się    o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
a/ nieodpłatnie: organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Korpusu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim), organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi -  w zakresie danych osób poszukiwanych.
b/ odpłatnie: osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą interes prawny, jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą, innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny           w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów, Wydział Udostępniania Danych, 02-678 WARSZAWA ul. Smyczkowa 10.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Formularze i załączniki

Kategorie