WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

  .    wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
• dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),
•  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
• Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając  formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4    / parter /
czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30

środa 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

Opłaty:

17 zł płatne na rachunek Banku Spółdzielczego w Tczewie
Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją „opłata skarbowa za zaświadczenie”
- w przypadku pełnomocnictwa 17zł z adnotacją ( opłata skarbowa za pełnomocnictwo )

Termin i sposób załatwienia:

- niezwłocznie
- w szczególnych przypadkach do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Inne informacje:

- Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, numer PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby.
- zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy, lub osobie której udzielono pełnomocnictwa.
w wypadku pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wpłaty – opłata skarbowa 15 zł za udzielone pełnomocnictwo  (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

 

Formularze i załączniki

Kategorie