ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk ,,Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem przebywania pod wskazanym    adresem przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu,
- do wglądu tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie ( np. umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, w wypadku nowo pobudowanego budynku zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku itd.)
- dowód osobisty,
- w przypadku kiedy meldunek następuje w lokalu, gdzie osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do wskazanego lokalu, osoba ta zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela tego lokalu  lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
- obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej . Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.  
- w w/w przypadku należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.          
• umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami) , ponadto pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do pełnomocnictwa: 
-formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych.
(zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4     / parter /

Opłaty:

w  przypadku pełnomocnictwa 17zł  na rachunek  Banku Spółdzielczego  w Tczewie
Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją  „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo” (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  ( t.j. Dz.U.2017.657 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U.z 2017 r poz.2411).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Inne informacje:

Osoba dokonująca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje bezpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Formularze i załączniki

Kategorie