ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO CUDZOZIEMCA

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk ,,Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem przebywania pod wskazanym adresem dokonanym przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu,
- do wglądu tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie ( np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, w wypadku nowo pobudowanego budynku zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku itd.)
- w przypadku kiedy meldunek następuje w lokalu, gdzie osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do wskazanego lokalu, osoba ta zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela tego lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
Cudzoziemiec dokonując zameldowania na pobyt stały przedstawia:
- kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub o udzielenie zgody na pobyt tolerowany.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonując zameldowania na pobyt stały przedstawia:
- kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt .
- w przypadku gdy meldunek następuje w lokalu, gdzie osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do wskazanego lokalu, nieodzowna jest obecność właściciela tego lokalu z dowodem osobistym i tytułem prawnym do lokalu.

• umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami), ponadto pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do pełnomocnictwa:
-formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych. (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4    / parter /

Opłaty:

w przypadku pełnomocnictwa 17 zł płatne na rachunek Banku Spółdzielczego w Tczewie
Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo” (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U.2015.388 ) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz.U.2012.1475)

Inne informacje:

-Osoba dokonująca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje bezpłatnie potwierdzenie zameldowania, ważne
- w imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice lub osoba sprawująca nad nimi faktyczną opiekę

Formularze i załączniki

Kategorie