ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk, "ZGŁOSZENIE WYJAZDU  POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ"
- dowód osobisty,
• umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.), ponadto pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do pełnomocnictwa: 
-formularz  ”„Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych. 
(zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie  - pok.4  / parter /

Opłaty:

w  przypadku pełnomocnictwa 17 zł  płatne na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją  „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  (t.j. Dz.U.2017.657 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.z 2017 r poz.2411).Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

Inne informacje:

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
- zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju  dokonuje się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika,
- w imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice lub osoba sprawująca nad nimi faktyczną opiekę.
Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót.
- zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się na druku: ,,ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY”

Formularze i załączniki

Kategorie