Przejdź do treści

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk ,,Zgłoszenie pobytu czasowego ” z potwierdzeniem przebywania pod wskazanym adresem dokonanym przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu,
- do wglądu tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie ( np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, w wypadku nowo pobudowanego budynku zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku itd.).
Cudzoziemiec dokonując zameldowania na pobyt czasowy  przedstawia:
- wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2 dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
- w przypadku kiedy meldunek następuje w lokalu, gdzie osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do wskazanego lokalu, osoba ta zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela tego lokalu  lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu  tego właściciela lub podmiotu.
• umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2013.267 ze zm. ), ponadto pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do pełnomocnictwa:  
-formularz  „Zgłoszenie pobytu czasowego” oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.(zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4 parter 

Opłaty:

w przypadku pełnomocnictwa 17 zł płatne na rachunek Banku Spółdzielczego w Tczewie
Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo” (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  ( t.j. Dz.U.2017.657 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U.z 2017 r poz.2411).Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Inne informacje:

-osoba dokonująca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy może na wniosek otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ( płatne 17 zł )
- w imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice lub osoba sprawująca nad nimi faktyczną opiekę

Formularze i załączniki

Kategorie