ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Wymagane dokumenty:

I. Wymagane dokumenty:
- podanie ( napisane własnoręcznie ) każda osoba pełnoletnia oddzielnie,
-wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”,
- tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie ( np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, w wypadku nowo pobudowanego budynku zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku itd.)
- dowód osobisty,
- przy zameldowaniu na pobyt stały poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
• umożliwienie złożenia podania o zameldowanie decyzją administracyjną w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.), ponadto pełnomocnik załącza do pełnomocnictwa:
-formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4 (parter) czynne:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30

środa 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

Opłaty:

10 zł płatne na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją „Opłata skarbowa” 17 zł w przypadku pełnomocnictwa ( wpłata j.w.)

Termin i sposób załatwienia:

- sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii potwierdzenia faktu zamieszkania w danym lokalu,
- termin załatwienia sprawy zgodnie z KPA – 1 miesiąc,
- W sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu 2 miesięcy. W każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, strona zostaje powiadomiona o przewidywanym ostatecznym terminie zakończenia sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( jedn. tekst Dz.U.2015.388 ), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz.U.2012.1475), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

( Dz.U.2015.783 ze zm. ) oraz Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz.U.2013.267 ze zm. )

Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. (odwołanie składa się za pośrednictwem Poczty lub w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu Gminy lub w pok. Nr 4 / parter / – biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Inne informacje:

- podanie o zameldowanie należy składać w przypadku gdy najemca, właściciel lokalu odmawia potwierdzenia pobytu na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” lub nieuregulowany jest stan prawny lokalu.

Formularze i załączniki

Kategorie