WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
1.Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (ze zdjęciem)
2.Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
3.Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
- Fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB - w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej.
- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, w takim przypadku wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 493 z dnia 06.02.2015).
- Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
- W uzasadnionych przypadkach można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.
4. Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gmin, w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL.
5. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
II UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO
Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

  • posiadacz dowodu osobistego,
  • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :

  • w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie,
  • osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie,
  • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.
Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

  • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
  • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie – pok. 4 (parter). Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00, piątek 7.30 – 14.00

Opłaty:

Brak.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. nr 167, poz.1131z późn.zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009r. Nr 47, poz 384).

Tryb odwoławczy:

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r.(Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 z późn. zm.), lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej
ustawy. Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy. W razie znalezienia dowodu osobistego innej osoby, należy niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
- upływu terminu ważności dowodu osobistego;
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego; - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
- przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
Unieważnienie dowodu osobistego następuje:
- z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
- z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile wcześniej nie został unieważniony;
- z dniem upływu ważności dowodu osobistego;
- po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie nowej ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r., nie potwierdza adresu miejsca zameldowania. Zmiana adresu miejsca zameldowania nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego

Sposób załatwienia sprawy:
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana osobiście zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub w urzędzie konsularnym.
Organy ten wydają bezpłatne zaświadczenie o utracie dowodu osobistego oraz zawiadamiają wystawcę dowodu osobistego o zgłoszeniu utraty przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej (telefaks, poczta elektronicznej) celem dokonania unieważnienia dokumentu. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, zgłoszenia dokonuje rodzic albo opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie:
- pisemnej (papierowej),
- w postaci elektronicznej (platforma ePUAP),opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (możliwość ta zostanie udostępniona nie później niż w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy o dowodach osobistych). Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego , z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobom o których mowa wyżej jest wymagana obecność: osoby małoletniej (powyżej 5 roku życia), osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, natomiast za osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Formularze i załączniki

Kategorie