Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
- dokument uzasadniający powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, odpis księgi wieczystej,
- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie,
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (obowiązek uiszczenia
opłaty skarbowej nie dotyczy małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa).

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania .

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania opłaty skarbowej nie pobiera się.

Inne informacje:

O wszelkich zmianach zaistniałych w ciągu roku podatkowego (zmiana sposobu wykorzystywania gruntów, zmiana właściciela – zawarcie umowy kupna-sprzedaży, zmiana adresu, zmiana klasyfikacji gruntów, przybytek lub ubytek powierzchni, itp.) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. O każdej zmianie adresu należy zawiadomić organ podatkowy. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczanie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Podatek na rok podatkowy ustalony w drodze decyzji płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Tczew do godziny 13:00, u sołtysa lub na rachunek Gminy Tczew w Banku Spółdzielczym w Tczewie    Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148.

Formularze i załączniki

Kategorie