Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

- deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzona na obowiązującym formularzu,
- dokument uzasadniający powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości , np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, odpis księgi wieczystej,
- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
3. Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3066).
4. Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 168 poz. 3753).

 

Inne informacje:

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłaca się – bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, do dnia 31 stycznia a następnie do 15 każdego następnego miesiąca na rachunek Gminy Tczew w Banku Spółdzielczym w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148.

Formularze i załączniki

Kategorie