ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Wymagane dokumenty:

Wniosek o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości wraz z opłatą skarbową.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

21,00 zł. za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Art. 306 e ustawy z dnia 29.08.1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1762 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew.

Inne informacje:

W przypdku gdy w imieniu podatnika występuje pełnomocnik:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis,wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.-od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Formularze i załączniki

Kategorie