ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY PŁATNOŚCI PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Wymagane dokumenty:

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna:
-podanie o odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatku lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami z uzasadnieniem i treścią żądania w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych
-wypełniony druk oświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskiwanych dochodach) oraz stanie majątkowym w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych;
-wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie- dotyczy rolników
Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej:
- podanie o odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami z uzasadnieniem i treścią żądania w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych
-wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- wymagany tylko od przedsiębiorców;

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie i wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 29.sierpnia.1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. Nr1 65, poz. 1371 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 30 kwietna 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 59 poz 404 ze zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 354).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz 311).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 53 poz 312 ze zm.).
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.Nr 121,poz.810).
8.Uchwała Rady Gminy Tczew Nr XX/198/00 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławzego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki

Kategorie