ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Wymagane dokumenty:

- wniosek o zwrot opłaty skarbowej;
- wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej, w przypadku, gdy opłata skarbowa była nienależna lub mylnie uiszczoną do wniosku należy dołączyć oryginał
dowodu zapłaty opłaty skarbowej.
-dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
w kwocie 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa(obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej nie dotyczy małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa) - w przypadku, gdy w imieniu danej osoby występuje pełnomocnik.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12

pok. nr 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję w sprawie zwrotu opłaty skarbowej wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej do organu podatkowego – Wójta Gminy Tczew, właściwego w sprawach opłaty skarbowej. Decyzję stwierdzającą nadpłatę opłaty skarbowej wraz z orzeczeniem zwrotu tej nadpłaty wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej do organu podatkowego. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330 z pózn. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej bądź nadpłaty opłaty skarbowej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
- od czynności urzędowej, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
- od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeśli mino zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia,
koncesji).
Zwrot opłaty następuje na wniosek.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Kategorie