Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Załączniki wymienione we wniosku
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12

Opłaty:

1. Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tczew Bank Spółdzielczy w Tczewie nr konta 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 lub w kasie Urzędu Gminy Tczew czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00
2. Zgodnie z art. 2 ust.1 p. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. Nr 225, poz. 1282) dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od daty wniesienia wniosku (art. 35 § 3 KPA) lub 65 dni (art. 51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. Poz. 647 z zm. ) rozdz. 5.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Inne informacje:

Przy zachowaniu procedury wymaganej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wydania decyzji o warunkach zabudowy nie jest możliwe zachowanie terminów zawartych w KPA. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 KPA).Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego Elżbieta Wełmińska
pokój nr 27 (II piętro), tel. 58 530 51 35, fax. 58 530 51 30,

e-mail: budownictwo @gmina-tczew.pl


Formularze i załączniki

Kategorie