Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów (kserokopia)
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty
4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tczew Bank Spółdzielczy w Tczewie nr konta 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 lub w kasie Urzędu Gminy Tczew czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00

Termin i sposób załatwienia:

7 dni od daty wniesienia wniosku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. , poz. 199 ze zmianami )

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje:

Przy zachowaniu procedury wymaganej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wydania decyzji o warunkach zabudowy nie jest możliwe zachowanie terminów zawartych w KPA. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 KPA).


Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12 , 83-110 Tczew

Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego Elżbieta Wełmińska, pokój nr 27 (II piętro), tel. 58 530 51 35, fax. 58 530 51 30, e-mail : budownictwo @gmina-tczew.pl

Formularze i załączniki

Kategorie