Wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów (kserokopia)
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12 83-110 Tczew
inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego Elżbieta Wełmińska ,

pokój nr 27 (II piętro)
tel. 58 530 51 35, fax. 58 530 51 30, e-mail: budownictwo @gmina-tczew.pl

Opłaty:

-od wypisu 30,00 zł do 5 stron, 50,00 zł powyżej 5 stron
-od wyrysu 20,00 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4, nie więcej niż 200,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tczew Bank Spółdzielczy w Tczewie nr konta 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 lub w kasie Urzędu Gminy Tczew czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00

Zgodnie z art. 2 ust.1 p. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie po wniesieniu kompletnego wniosku i dostarczenia dowodu wpłaty.

Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje:

Opłata za wypis i wyrys ustalana jest na stanowisku pracy (pok. nr 27- II piętro) w zależności od ilości stron oryginału dokumentu.

Formularze i załączniki

Kategorie