Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wpis do rejestru w wysokości 50,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tczew Bank Spółdzielczy w Tczewie nr konta 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 lub w kasie Urzędu Gminy Tczew czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00
2. Z wnoszenia opłaty skarbowej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897).

Termin i sposób załatwienia:

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się niezwłocznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Podstawa prawna:

Art. 9b, c ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Inne informacje:

Oświadczenie, o którym wyżej mowa powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
inspektor ds. środowiska, leśnictwa i ochrony przyrody - Michał Ciecholewski,      pokój nr 9 (I piętro)), tel. 58 530 51 38, fax. 58 530 51 30,
e-mail: mciecholewski@gmina-tczew.pl

Formularze i załączniki

Kategorie