Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie decyzji,
2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich - art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy o oś - 3 egzemplarze,
3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie ono oddziaływać,
3a. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów o którym mowa wyżej przekłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
3b. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów o którym mowa wyżej przekłada się w terminie 14 dni od
dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,
3c. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć
wymagających decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5 uooś, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących
I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru z rejestru gruntów o którym mowa wyżej.
4. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko
w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać:
a) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
b) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
c) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
d) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
e) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
f) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków
chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
g) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
h) opis analizowanych wariantów, w tym:
-wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
-wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
i) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
j) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w
szczególności na:
• ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
• powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

• dobra materialne,
• zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
• wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
k) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
-istnienia przedsięwzięcia,
- wykorzystywania zasobów środowiska,
- emisji;
l) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
m) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określenie założeń do:
• ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych
w trakcie robót budowlanych,
• programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz
ochrony krajobrazu kulturowego,
n) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia;
o) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią
spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
p) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru,
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów
korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
r) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
s) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych
w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
t) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
u) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji
lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
w) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując
raport;
x) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
y) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
z) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
5.w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć opłacone pełnomocnictwo (dołączone do akt sprawy pełnomocnictwo należy uwiarygodnić przez przedłożenie odpowiedniego aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku pełnomocnictwa dalszego również przez pełnomocnictwo na podstawie, którego udzielono pełnomocnictwa dalszego);
6.w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane , o których mowa w art 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy w 3 egzemplarzach , wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zawierająca:
• rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
• powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
• rodzaju technologii,
• ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
• przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
• rozwiązaniach chroniących środowisko,
• rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań
chroniących środowisko,
• możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,
Obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze, Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12 83-110 Tczew

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynosi 205 zł i wymagalna
jest z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Tczew nr rachunku Bank Spółdzielczy w Tczewie 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 lub w kasie Urzędu Gminy Tczew czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00
1.Zwalnia się od opłaty skarbowej:
-pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-jednostki budżetowe;
-jednostki samorządu terytorialnego;
-organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
-osoby, które dokonują zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
-osoby fizyczne prowadzące czynna ochronę gatunkowa oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa
– wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanej z ochroną przyrody.
2.za pełnomocnictwo – 17 zł, zwolnienie od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo następuje w przypadku gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego opis, wypis lub kopia:
-poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
w sprawach:
* karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
*cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych
-jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
-jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr
225, poz. 1635 z późn. zm.)

Termin i sposób załatwienia:

Dwa miesiące.

Podstawa prawna:

Art. 71 ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Inne informacje:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.
inspektor ds. środowiska, leśnictwa i ochrony przyrody - Michał Ciecholewski, pokój nr 9 (I piętro)

tel. 58 530 51 38, fax. 58 530 51 30

e-mail: mciecholewski@gmina-tczew.pl

Formularze i załączniki

Kategorie