Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:

1.pisemny wniosek zainteresowanego
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
3. wypis i wyrys z katastru nieruchomości
4.wstępny projekt podziału w minimum 3 egzemplarzach (nie dotyczy podziału dokonywanego niezależnie od ustaleń planu miejscowego). Powinien on zawierać: granice nieruchomości, oznaczenie nieruchomości wg katastru oraz KW, powierzchnię nieruchomości, naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia nieruchomości, przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej
5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości
6. wykaz zmian gruntowych
7.wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej
8. mapa z projektem podziału

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12

Opłaty:

Brak opłat.

 

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od dnia przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami)
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663)
3. art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23)

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Pokój nr 26 na II piętrze Urzędu Gminy Tczew - tel: (0-58) 530-51-47.

Kategorie