Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz wniosku,
- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),
- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,
- Dowód dokonania opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie – pok. 4 (parter)

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 – 15.30

środa 7.30 – 17.00

piątek 7.30 – 14.00

Opłaty:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane : Gmina Tczew Bank Spółdzielczy nr 91834500060000039020000148 z zaznaczeniem "opłata za udzielenie informacji o danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia:

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku. Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania
udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto należy wskazać jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 28 czerwca 2015 r. poz. 783 ze
zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2111 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153
ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452 ze zm.),
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem stanowiska ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Formularze i załączniki

Kategorie