PODANIE O WYMELDOWNIE Z POBYTU STAŁEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Wymagane dokumenty:

- podanie ( napisane własnoręcznie ) dla każdej osoby pełnoletniej, którą wymeldowujemy oddzielnie,
- tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie ( np. umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu itp.),
- dowód osobisty składającego podanie,

  • umożliwienie złożenia podania o wymeldowanie decyzją administracyjną w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.), ponadto pełnomocnik załącza do pełnomocnictwa:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie,wstępni, zstępni lub rodzeństwo)
Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4     / parter /
czynne: poniedziałek, wtorek,czwartek 7:30 – 15:30

środa 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

Opłaty:

10 zł płatne na rachunek Banku Spółdzielczego w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją „Opłata skarbowa za wydanie decyzji” 17 zł w przypadku pełnomocnictwa ( płatne jw. )

Termin i sposób załatwienia:

- sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii potwierdzenia faktu opuszczenia miejsca pobytu stałego,
- termin załatwienia sprawy zgodnie z KPA – 1 miesiąc,
- w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu 2 miesięcy. W każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie , strona zostaje powiadomiona o przewidywanym ostatecznym terminie zakończenia sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( jedn. tekst Dz.U.2015.388 ), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz.U.2012.1475), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 ze zm. ) oraz Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U.2013.267 ze zm. )

Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się za pośrednictwem Poczty lub w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu Gminy lub w pok. Nr 4 / parter / – biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Inne informacje:

- właściciel lub najemca składa podanie o wymeldowanie z pobytu stałego w przypadku, gdy osoba która w danym lokalu była zameldowana na pobyt stały lecz trwale opuściła miejsce pobytu stałego nie dokonując obowiązku wymeldowania z lokalu i odmawia osobistego wymeldowania się lub też trwale opuściła lokal i nieznane jest jej nowe miejsce obecnego przebywania.

Kategorie