ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty:

I. Wymagane dokumenty:
- wypełniony druk ,,ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ”
- dowód osobisty,
• umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2013.267 ze zm.), ponadto pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do pełnomocnictwa:
-formularz ”„Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych. (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Miejsce złożenia dokumentów:

stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie - pok.4     / parter /

Opłaty:

w przypadku pełnomocnictwa 17 zł płatne na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U.2015.388 ) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz.U.2012.1475)

Inne informacje:

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
- zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju dokonuje się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika,
- w imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice lub osoba sprawująca nad nimi faktyczną opiekę. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót.
-zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się na druku: ,, ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY”

Formularze i załączniki

Kategorie