Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

- deklaracja na podatek rolny na dany rok podatkowy sporządzona na obowiązującym formularzu,
- dokument uzasadniający powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego , np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, odpis księgi wieczystej,
- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku rolnego lub od dnia
zaistnienia innego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
3. Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 4097).
4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z 2012 r. poz. 787).
5. Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 168 poz. 3753).

Inne informacje:

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Obliczony w deklaracji podatek rolny wpłaca się w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Wpłaty można dokonać na rachunek Gminy Tczew w Banku Spółdzielczym w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148.

Formularze i załączniki

Kategorie