Zaświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego, od gruntów gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia,
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej nie dotyczy małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biurto podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Opłata skarbowa 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia:

Termin wydania zaświadczenia – 7 dni

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. W przypadku wniesienia zażalenia opłaty skarbowej nie pobiera się.

Formularze i załączniki

Kategorie