Podatek od środków transportu

Wymagane dokumenty:

Deklaracja DT-1 na podatek od srodków transportowych wraz z załącznikiem DT-1/A.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Podatnicy zobowiązani są złożyć deklaracje do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Wszelkie zmiany dotyczące podatku od środków transportowych (sprzedaż, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, kasacja pojazdu, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik jest zobowiązany zgłosić w tutejszym urzędzie w terminie 14 dni od zaistnienia danego zdarzenia.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pózn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.)
3.Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych w gminie Tczew.
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1731)

Tryb odwoławczy:

W przypadku nie złożenia deklaracji wszczęte będzie postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, wpłacić należny podatek od środków transportowych w kasie urzędu lub na rachunek Gminy Tczew w Banku Spółdzielczym w Tczewie nr : 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148
w terminie do 15 lutego–I rata i do 15 września–II rata. Składający deklarację, dla potwierdzenia danego stanu faktycznego, dołącza do niej:
-kopię dowodu rejestracyjnego,
-kopię faktury zakupu lub sprzedaży środka transportowego,
-kopię umowy sprzedaży lub zakupu środka transportowego,
-kopię decyzji o stałym lub czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
-inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie,
-dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika(podpisywania deklaracji) albo jego odpis, wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Formularze i załączniki

Kategorie