Zwrot podatku akcyzowego

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12, pok. 7 (parter)

Opłaty:

Nie podlega.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa sie w terminach:
1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku bieżącego;
2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.
Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.).
2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z poźn. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. , poz.1380).
4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2013 r, poz.789).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tczew w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy.

Zwrot podatku akcyzowego nie przysługuje producentowi rolnemu:
1) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad ¼ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
2) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym ¼ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.
Powyższe kryteria nie mają zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w sposób określony we wniosku w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego,
2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł. od 1 litra oleju.
Limit zwrotu podatku akcyzowego od 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Formularze i załączniki

Kategorie