Tutaj powinien być opis

Wójt Gminy Tczew otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

Na czerwcowej sesji Rady Gminy Tczew radni udzielili Wójtowi Romanowi Rezmerowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 r.
Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy, prawidłowej realizacji przez Wójta  budżetu gminy, czyli zgodnego z prawem wydatkowania publicznych pieniędzy. Jest to rodzaj kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wydała opinię pozytywną. Taką samą opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
Realizacja dochodów (m. in. dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne, subwencja ogólna) ogółem za 2017 rok zamknęła się kwotą 64.460.543,31 zł. Natomiast z wydatkowanej kwoty 65.724.962,97 zł przypadło na wydatki bieżące 54.167.165,11 zł, a na majątkowe 11.557.797,86 zł.
Budżet Gminy za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.264.419,66 zł. Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 6.531.000,00 zł. Należności wymagalne z tytuły podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły 4.731.650,19 zł.

Zdjęcia