Tutaj powinien być opis

XLIV Sesja Rady Gminy Tczew

                            Tczew, dnia 17.01.2018r.
Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                     ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję
                                             XLIV Sesję Rady Gminy Tczew
                                       na dzień 24 stycznia 2018r. godz. 10.00
                                           w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                             przy ul. Lecha 12, sala Nr 12
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tczew na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2018-2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu
8. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Tczew Pana Romana Rezmerowskiego.                               
9. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi Pana na sposób załatwienia wniosku przez Wójta Gminy Tczew.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obiektów stanowiących świetlice wiejskie oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Tczew.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/280/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tczew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społeczno- Oświatowej i Rolnictwa Rady Gminy Tczew na rok 2018.
- sprawozdanie Komisji Polityki Społeczno- Oświatowej i Rolnictwa Rady Gminy Tczew za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew na rok 2018.
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew za okres
   od  1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r.
14. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia