plakat-szkolenie

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Głównym celem projektów jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.
 
Udział każdego uczestnika projektu rozpocznie się od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i utworzenia Indywidualnego Planu Działania, w którym zostaną określone przewidziane dla danej osoby wsparcia w ramach projektu, a także kurs zawodowy.
 
Wszyscy uczestnicy projektu przejdą:
indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny,
grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 40 godzin,
grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin,
zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży – 10 godzin,
kurs zawodowy – śr. 150 godzin,
3-miesięczny staż zawodowy – śr. 480 godzin,
indywidualne pośrednictwo pracy,
warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – 20 godzin,
warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty – 10 godzin.

Dodatkowe formy wsparcia:
indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin,
kurs językowy – 80 godzin,
zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych – 30 godzin,
kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – 60 godzin,
kurs prawa jazdy kat. B – ok. 60 godzin.
 
Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą kurs zawodowy, otrzymają stypendium szkoleniowe.
Po zdobyciu kwalifikacji odbędą 3-miesięczny płatny staż u pracodawców w zawodzie wyuczonym w trakcie szkolenia zawodowego.
Każda osoba na czas trwania projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” zostanie ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W ramach projektu przewidziane jest wyżywienie podczas zajęć, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną oraz refundacja kosztów dojazdu na zajęcia.
Młodzież będzie objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym przez opiekunów grup, a osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony tutora.
Szczegóły <tutaj>

Załączniki

Zdjęcia