logo

XXXIX Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                                  Tczew, dnia 23.08. 2017r.

Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                                                                                                                                                                                                                                   
                                              ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję

                                                      XXXIX Sesję Rady Gminy Tczew
                                               na dzień 30 sierpnia 2017r. godz. 12.00

                                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                                          przy ul. Lecha 12, sala Nr 12


Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Interpelacje radnych.
4.    Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy Tczew na 2017 rok.                               
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2017-2021.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Tczew.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad najmu lokalu użytkowego oraz zwolnienia z obowiązku przetargowego.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tczew.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew.
12.  Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.Zdjęcia