absolutorium dla Wójta

Wójt Gminy Trzew otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r.


23 czerwca 2017 r. podczas obrad XXXVII sesji Rady Gminy Tczew radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Romanowi Rezmerowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r.

Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy, prawidłowej realizacji przez Wójta  budżetu gminy, czyli zgodnego z prawem wydatkowania publicznych pieniędzy. Jest to rodzaj kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Wynik głosowania wskazuje czy działania wójta są akceptowane przez radnych.

Realizacja dochodów (m. in. dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne, subwencja ogólna) ogółem za 2016 rok zamknęła się kwotą 54.989.029,78 zł. Natomiast z wydatkowanej kwoty 54.530.466,54 zł przypadło na wydatki:

  1. Bieżące 45.062.682,80 zł,
  2. Majątkowe 9.467.783,74 zł.

Budżet Gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 458.563,24 zł. Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 4.524.000,00 zł. Należności wymagalne z tytuły podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły 3.923.755,85 zł.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wydała opinię pozytywną. Taką samą opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Podczas głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tczew wszyscy zebrani radni byli „za” podjęciem uchwały. Wójt Roman Rezmerowski podziękował pracownikom Urzędu Gminy, radnym oraz sołtysom za dobrą pracę przy wykonywaniu zadań gminy w 2016 r.

 

Zdjęcia