Tutaj powinien być opis

XXXVI Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 10.05.2017r.

Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew

                                             

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję
                                             XXXVI Sesję Rady Gminy Tczew
                                                            na dzień 17 maja 2017r. godz. 10.00
                                                            w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                                            przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy Tczew na 2017 rok.                               
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2017-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej w Lubiszewie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 i 2017/2019 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tczew.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Miłobądz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Gniszewie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 .
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalenia dopłat do cen wody i ścieków obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
14. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia