przebudowa drogi ul. Tczewskiej w Rokitkach

Przebudowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach

Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Tczewskiej w Rokitkach tj. na odcinku od skrzyżowania w centrum wsi do bloków. Prace drogowe są prowadzone w taki sposób, aby zachowana była przejezdność drogi. Jednak przez czas budowy mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami.  Prace potrwają do końca sierpnia br.

Zadanie obejmuje budowę jezdni o szerokości 5 metrów, o nawierzchni bitumicznej, na odcinku 597 metrów, budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2 metrów, o nawierzchni z betonowej kostki, na odcinku 347 metrów oraz budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, o szerokości 2,5 metrów, na odcinku 243 metrów wraz z oświetlaniem ulicznym. Inwestycja zakłada także budowę zatoki autobusowej oraz pętli autobusowej z jezdnią manewrową. Przebudowane zostaną również istniejące zjazdy na posesje. W ramach prac wybudowane zostaną przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej KD 400 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w okolicach projektowanej pętli autobusowej. Przebudowie podlegać będzie sieć teletechniczna, istniejący gazociąg oraz regulacja istniejącej infrastruktury technicznej. Zadanie obejmuje również przestawienie istniejącego ogrodzenia w ciągu działki nr 330/1, na odległości 57 metrów oraz działek 326 i 327, na odległości około 35 mb. Wykonawcą jest firmą „STRABAG” Sp. z o. o. z Pruszkowa. Koszt zadania opiewa na kwotę 1.127.821,27 zł.
 


Zdjęcia