Herb Gminy Tczew.

XXXV Sesję Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 22.03.2017r.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Tczew

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

zwołuję

XXXV Sesję Rady Gminy Tczew

na dzień 30 marca 2017r. godz. 10.00

w budynku Urzędu Gminy Tczew

przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2017 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2017-2021.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Tczew.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/183/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom i przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Tczew osoby prawne i fizyczne.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczew na rok 2017.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zajączkowo gmina Tczew.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku Nr 3 Regulaminu Pracy Rady Gminy do Uchwały Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Tczew z dnia 5 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczew.

 16. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

   

Zdjęcia