zdjęcie dzieci z plecakami

Rusza rekrutacja do szkół – Wójt zaprasza do zapisów

Wójt Gminy Tczew zaprasza rodziców do dokonywania zapisów dzieci do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Tczew na rok szkolny 2017/2018. W związku z reformą oświaty, informujemy, że funkcjonujące w gminie Tczew cztery sześcioletnie szkoły podstawowe w miejscowościach Swarożyn (wchodząca w skład zespołu kształcenia i wychowania), Turze (wchodząca w skład zespołu kształcenia i wychowania), Miłobądz i Lubiszewo przekształcone zostaną w ośmioletnie szkoły podstawowe. Gimnazjum w Swarożynie będzie istniało w dalszym ciągu w ramach Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, aż do wygaszenia w 2019 roku. Gimnazjum w Dąbrówce przekształcone zostanie w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi i klasami gimnazjalnymi, aż do ich wygaszenia w 2019 roku. Przedszkola w Swarożynie oraz w Turzu, jak również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Lubiszewie i Miłobądzu będą funkcjonowały bez zmian. Obwód utworzonej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce został tak zaprojektowany aby uczniowie z miejscowości okalających szkołę miały jak najkrótszą drogę do szkoły. Dowozy dzieci do szkół i ze szkół, tak jak ma to miejsce dotychczas w Gminie Tczew, zostaną zorganizowane w sposób zapewniający realizację przepisów dotyczących drogi dziecka do szkoły oraz zapewniający wszystkim dzieciom maksymalne bezpieczeństwo poprzez zorganizowanie opieki w trakcie przewozów.

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  NA TERENIE GMINY TCZEW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 09 – 24  MARCA 2017 r.

 

REKRUTACJA  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.    Roczniki do klasy I:
Od 1 września 2017 r.:
•    obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2010) a dzieci 6-letnie ( rocznik 2011) na wniosek rodziców;

2.    Tworzenie klas I:
•    w latach szkolnych 2017/2018  w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie  jeden lub dwa oddziały  klasy pierwszej, dzieci będą dobierane w miarę możliwości do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku,
•    w  klasie I szkoły podstawowej zajęcia będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 dzieci.

3.    Odroczenie:
•    w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok (dotyczy dzieci 7-letnich);
•    decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor  publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.    Rekrutacja:
•    do klasy I dzieci z obwodu przyjmowane będą  bez rekrutacji, na podstawie zgłoszenia rodziców, a chodzące do klasy”0”  spoza obwodu jako kontynuacja również na podstawie zgłoszenia rodziców,
•     do klasy pierwszej  będzie  prowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH
 
Od 1 września 2017 r. do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach przeprowadza się rekrutację dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących na terenie Gminy Tczew.

1. WAŻNE DATY DLA RODZICÓW DZIECI 3- 4- letnich:
•    od 28 lutego w szkołach/przedszkolach należy pobierać deklaracje o kontynuacji w formie papierowej,
•    rekrutacja do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w dniach od 9 marca do 24 marca, w  tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w systemie naboru  wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru;
•    do 6 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej;
•    ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywa się 7 kwietnia  w siedzibie przedszkola lub szkoły;
•    od 24.04. do 26.04. 2017  – podpisywane są deklaracje na usługi wychowania przedszkolnego – ogłoszenie list28.04.2017 r.
•    rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu od 4 maja  do 12 maja – ogłoszenie list uzupełniających 22 maja 2017 r.
•    od 23 maja do 26 maja – potwierdzenie przez rodziców – podpisanie deklaracji – ogłoszenie list 29.05.2017 r.
•    od 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole odbywa się nabór przez dyrektora wg listy zgłoszeń..
Lista przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

2. Kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole:
•    w  rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące  wraz z rodzicami w  Gminie Tczew, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę;
•    kandydaci zamieszkali poza obszarem naszej gminy mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole na terenie Gminy Tczew, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówki nadal będą dysponowały wolnymi miejscami               w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

DZIECI 3 – 4 – 5 LETNIE (rok urodzenia 2014-2013 - 2012)
Z dniem 1 września 2017r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci 3- 4 i 5 -letnie (rok urodzenia 2014-2013-2012),  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku w dniu rekrutacji.
Możecie Państwo wybrać preferowane przez was trzy placówki (przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach). Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2011)
W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2011r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r. w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

DZIECI 7– LETNIE
z dniem 1 września 2017 r. rozpoczynają naukę w klasie pierwszej.

Kryteria dodatkowe obowiązujące przy rekrutacji do  klas I  szkół podstawowych
na terenie Gminy Tczew


Kryteria określone przez dyrektora - punktacja - dokumenty potwierdzające ich spełnianie

L.p.

Kryterium dodatkowe

 

Punkty

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły

5

Oświadczenie rodziców

2.

Zameldowanie kandydata na terenie Gminy Tczew

4

Zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Gminy Tczew


Kryteria ustawowe i dodatkowe obowiązujące przy rekrutacji do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Tczew

L.p.

Kryterium ustawowe

 

Punkty

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

10

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

10

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

10

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

10

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135)

 

 

Kryteria dodatkowe określone na podstawie Uchwały Rady Gminy Tczew z dnia 15 lutego 2017 r.
- punktacja - dokumenty potwierdzające ich spełnianie

L.p.

Kryterium dodatkowe

 

Punkty

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Dziecko obojga rodziców pracujących

 

2

zaświadczenia o zatrudnieniu

2.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018

3

oświadczenie rodziców

3.

Deklarowany przez rodziców pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 9 lub 10 godzin

5

deklaracja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018

4.

Deklarowany przez rodziców pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 8 godzin

2

deklaracja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

Adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

ul. Wyzwolenia 18

83-115 Swarożyn

    1. Swarożyn

    2. Swarożyn Młynki

    3. Waćmierek

    4. Zabagno

    5. Czarlin

    6. Liniewko

    7. Bałdowo

    8. Zwierzynek

    9. Knybawa

    10. Goszyn

    11. Wędkowy

    12. Gniszewo

    13. Śliwiny

 

2.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Dąbrówka Tczewska

83-111 Miłobądz

    1. Szpęgawa

    2. Dąbrówka

    3. Mieścin

    4. Rokitki

    5. Łukocin

 

 

3.

Szkoła Podstawowa w Miłobądzu

im. Obrońców Pomorza Gdańskiego

ul. Szkolna 6

83-111 Miłobądz

    1. Miłobądz

    2. Mały Miłobądz

    3. Malenin

    4. Zajączkowo

    5. Zajączkowo-Dworzec

 

4.

Szkoła Podstawowa w Lubiszewie

ul. Sambora 3

83-112 Lubiszewo

    1. Lubiszewo

    2. Stanisławie

 

5.

Szkoła Podstawowa w Turzu

ul. Kościelna 7

83-112 Turze

    1. Turze

    2. Małżewko

    3. Małżewo

    4. Dalwin

    5. Szczerbięcin

    6. Rukosin

    7. Świetlikowo

    8. Boroszewo

    9. Damaszka

 

Zdjęcia