Tutaj powinien być opis

Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 marca zmiana godzin przyjmowania klientów

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE

 

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Jan Pettke.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).


Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 12.00 do 16.00
Wtorek od 12.00 do 16.00
Środa od 12.00 do 16.00
Czwartek od 7.30 do 11.30
Piątek od 7.30 do 11.30


 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONy PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W TCZEWIE

 

Punkt w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 7.30 do 11.30
Wtorek od 7.30 do 11.30
Środa od 7.30 do 11.30
Czwartek od 13.00 do 17.00
Piątek od 12.00 do 16.00


Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53A lok. 406, KRS 0000482895.


Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni:

w poniedziałki – Agata Szyszkowska
we wtorki – Izabela Duczyńska
w środy oraz w czwartki – Bogumił Maśkiewicz
w piątki – Piotr Pawłowski.Więcej informacji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tczewskiego - pobierz.  

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:


1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),


2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) (należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny),


3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), (należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)


4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) (należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa)


5) która nie ukończyła 26 lat (należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość)


6) która ukończyła 65 lat (należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość).

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna lub awaria techniczna w wyniku której osoba znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty),


8) która jest w ciąży (należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę).


Załączniki

Zdjęcia