logo Gminy Tczew

XXXIV Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia   08.02.2017r.Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew

 

ZAWIADOMIENIE

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

zwołuję
 XXXIV Sesję Rady Gminy Tczew
na dzień 15 lutego 2017r. godz. 10.00
w budynku Urzędu Gminy Tczew
przy ul. Lecha 12, sala Nr 12Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy Tczew na 2017 rok.
                              
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2017-2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tczew środków stanowiących fundusz sołecki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tczew do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Tczew- Bałdowo, Knybawa” oraz akceptacji założonych  w nich planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tczew.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i ilości uzyskanych punktów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczew.

11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz zmiany Uchwały na 23/390/2004 Rady Gminy Tczew zdnia12 października 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczew.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

14. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia