logo Urzędu Pracy

Wsparcie z Urzędu Pracy - nabór wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że z dniem 30.01.2017 r. uruchamia nabór wniosków dotyczących w szczególności:

 •     staży,
 •     szkoleń indywidualnych,
 •     szkoleń grupowych - zapisy wg zamieszczonych w planach szkoleń harmonogramów,
 •     jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 •     refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”,
 •     prac interwencyjnych,
 •     dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.


Realizacja pozostałych form wsparcia odbywała się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2017 r.”

Realizacja form wsparcia w roku 2017 nastąpi ze środków:

 •     Funduszu Pracy,
 •     Programu Regionalnego,
 •     w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 •     w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów.


 
Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

Zdjęcia