logo gminy

XXXII Sesja Rady Gminy Tczew

    Tczew, dnia 22.12.2016r.

Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                            

                                                    ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew


                                                           zwołuję
                                             XXXII Sesję Rady Gminy Tczew
                                            na dzień  29 grudnia 2016r. godz. 10.00
                                            w świetlicy wiejskiej w Szpęgawie

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tczew na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu.
8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tczew.
9. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania osobowych składów stałych komisji Rady Gminy Tczew, zmienioną uchwałą Nr XXVI/150/2016 z dnia 31 maja 2016r.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tczew na rok 2017.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Boroszewo, gmina Tczew.
13.  Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia