Tutaj powinien być opis

XXIX sesja Rady Gminy Tczew

                                                      Tczew, dnia 17.10.2016r.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Tczew

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

zwołuję

XXIX sesję Rady Gminy Tczew

na dzień 26 października 2016r o godz. 10.00

w budynku Urzędu Gminy Tczew

przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/128/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew na rok 2016.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Tczew.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Bałdowo, gmina Tczew, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XVII/109/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanisławie, gmina Tczew.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

 14. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia